REKLAMAČNÍ ŘÁD

Budějovická pohřební služba Thanatos s.r.o., místem Šumavská 584/1, České Budějovice 37001, IČ: 28138244, DČ: CZ28138244.

pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kvetinycb.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) podnikatele Budějovická pohřební služba Thanatos s.r.o., místem podnikání Šumavská 584/1, České Budějovice 37001, IČO: 28138244, DIČ:CZ28138244, (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného jinou fyzickou osobou (dále jen

„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kvetinycb.cz (dále jen „obchod“).

1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou kupujícím uplatňována práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.3. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

2. ROZSAH REKLAMACE

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3. Ustanovení uvedená v čl. 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4. U řezaných květin je potřeba, abyste uplatnili práva z vadného plnění ihned po převzetí zboží nebo zjištění vady bez zbytečného prodlení, popřípadě nejpozději do 24 hodin od takového převzetí. Vezměte,

prosíme, na vědomí, že uvadání nebo opadávání květin není vadou, ale běžným biologickým procesem stárnutí květin. Kupujete zboží, které podléhá rychlé zkáze a na to, prosím, berte od počátku zřetel. Každý je povinen zkontrolovat převzaté zboží při jeho převzetí.

3. PODMÍNKY, ZPŮSOB A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že je zboží doručováno přímo kupujícímu, prohlédne zboží sám kupující. V případě, že je na základě informace uvedené kupujícím v kupní smlouvě zboží doručováno jiné osobě (dále jen „příjemce zboží“) je kupující povinen zajistit prohlédnutí zboží příjemcem (nebo třetí osobou) zboží. Pokud bude kupujícím zjištěno při předání zboží, že je zboží poškozeno, pak je kupující povinen popis poškození uvést do předávacího protokolu a dále řešit reklamaci dodaného zboží standartním postupem, tedy prostřednictvím reklamačního formuláře.

Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit obratem bez zbytečného prodlení od převzetí osobně na adrese provozovny prodávajícího Budějovická pohřební služba Thanatos s.r.o., místem podnikání Šumavská 584/1, České Budějovice 37001, IČO: 28138244, DIČ:CZ28138244, nebo na pobočce Horní 2625, České Budějovice 37004 v provozní dobu provozovny. Zasláním fotografie dodaného zboží (ihned po převzetí zboží tak, že bude kupujícím pořízena fotografie kytice seshora tak, aby bylo vidět všechny květy dodaného zboží) na emailovou adresu, nebo v místě podnikání prodávajícího Budějovická pohřební služba Thanatos s.r.o., místem podnikání Šumavská 584/1, České Budějovice 37001, IČO: 28138244, DIČ:CZ28138244

Reklamaci jste oprávněni jako kupující uplatnit následovně:

Reklamaci uplatněte výlučně prostřednictvím reklamačního formuláře, který naleznete na naší webové stránce a který obsahuje všechny zákonné podmínky reklamace. Tento formulář vyplněný zašlete na e-mail: info@kvetinycb.cz nebo nám jej pošlete dopisem na adresu: Budějovická pohřební služba Thanatos s.r.o., místem podnikání Šumavská 584/1, České Budějovice 37001, IČO: 28138244, DIČ:CZ28138244,

V ideálním případě nám rovnou pošlete i požadovanou fotografii reklamovaného zboží.

Berte, prosím, na vědomí, že bez Vámi uvedených správných a úplných kontaktních údajů v reklamačním formuláři nelze Vaši reklamaci vyřídit.

Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemnou odpověď nejpozději do tří pracovních dnů, že reklamační řízení bylo zahájeno a dále pak nejpozději do 30 dnů od nás obdržíte elektronicky písemnou odpověď, jak byla reklamace vyřízena.

Kupující je povinen předložit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace dle reklamačního řádu reklamované zboží a poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník odpoví na reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

4.2. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

4.3. V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

4.4. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží u prodávajícího bezodkladně po obdržení informace, že reklamace byla vyřízena, a to bez ohledu, zda byla reklamace vyřízena jako oprávněná či neoprávněná. Nejpozději je kupující povinen si reklamované zboží vyzvednout 30. den ode dne uplatnění reklamace. V případě, že si kupující u prodávající reklamované zboží ve shora uvedené lhůtě nevyzvedne, je prodávající oprávněn reklamované zboží na náklady kupujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je prodávající oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a náklady prodeje.

4.5. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Toto je možné nejpozději do 30 dnů od doručení zásilky.

4.6. Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

Kdy nedoručujeme květiny

Květinu bohužel nemůžeme doručit v ČR v těchto termínech. 24.12., 25.12., 26.12. a 1.1. a o všech státních svátcích.

Závazné obchodní podmínky

Jako závazné se považují obchodní podmínky v české jazykové mutaci. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 16.3.2022